Správa športových zariadení mesta Detva – je príspevková organizácia zriadená mestom Detva, na 8. zasadnutí mestského zastupiteľstva konanom dňa 16. 12. 2019 uznesením č. 218/19, za účelom vytvárania podmienok pre rozvoj záujmovej telovýchovnej, športovej a rekreačnej činnosti, podmienok pre zvyšovanie fyzickej a psychickej odolnosť a zdravý spôsob života pre obyvateľov mesta Detva.